На сьогодні АВЛУ об'єднує 7 провідних виробників ліків України Додати до обраногоДодати до обраного     Мапа сайтуМапа сайту
Новини Про асоціацію Нормативно-правова база Ліцензійні умови Міжнародні стандарти Публікації Питання/Відповідь Контакти

Члени АВЛУ

Архів новин
Про асоціацію

Про АВЛУ

Image

 

Про Асоціацію “Виробники ліків України”

 

Назва українською мовою:

Асоціація “Виробники ліків України”; скорочено: АВЛУ;

Назва російською мовою:

Ассоциация “Производители лекарств Украины”; скорочено: АПЛУ;

Назва англійською мовою:

Association “Manufacturers of medications of Ukraine”; скорочено: AMMU

 

Ви завжди нас впізнаєте за логотипом:

Асоціація "Виробники ліків України", заснована Відкритим акціонерним товариством "Фармак", Закритим акціонерним товариством науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Товариством з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ".

На сьогодні, окрім засновників, рівноправними членами Асоціації є:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Юрія-Фарм”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Кусум Фарм”, Приватне акціонерне товариство “По виробництву інсулінів “ІНДАР”, спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю “СПЕРКО УКРАЇНА”.".

Асоціація є відкритою для вступу нових членів. З Положенням про умови вступу до Асоціації та членство в Асоціації “Виробники ліків України” можна ознайомитись, надавши запит керівнику АВЛУ.

 

Наш девіз: З ТУРБОТОЮ ПРО ЗДОРОВ’Я

***

Асоціація “Виробники ліків України” (надалі - Асоціація) створена згідно рішення зборів Засновників від 20 грудня 2010 року, відповідно до законодавства України (зокрема, Конституції України, Господарського Кодексу України, Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства, цього Статуту).

Асоціація утворена лише як договірне об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством. Асоціація є відкритим добровільним некомерційним об’єднанням окремих юридичних осіб та об’єднань юридичних осіб, що здійснюють господарську діяльність з виробництва лікарських засобів на території України. Метою чи наслідком створення Асоціації не є координація конкурентної поведінки між членами Асоціації. Асоціація утворюється на принципах добровільності членства, рівноправності та спільності інтересів членів Асоціації з метою розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я Україні, та створення умов для найбільш ефективної діяльності і захисту інтересів членів Асоціації.

Асоціація не має на меті здійснення підприємницької діяльності і одержання прибутку (доходу) від своєї діяльності.

Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь кого з членів Асоціації та приймати стосовно них будь-які управлінські рішення. Члени Асоціації зберігають свою господарську самостійність і повний обсяг прав та обов’язків суб’єктів господарювання у відповідності з законодавством.

Асоціація не має будь-яких директивних чи розпорядчих повноважень по відношенню до членів Асоціації. Рішення Асоціації мають характер рекомендацій.

Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (членів) Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.

Члени Асоціації відповідають за її зобов’язаннями в межах своєї заборгованості зі сплати членських внесків та інших платежів, визначених рішеннями Загальних зборів членів Асоціації.

Асоціація не відповідає по зобов’язаннях членів Асоціації.

Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним їй на праві власності майном, на яке, згідно із законодавством, може бути звернено стягнення.

Засновники та члени Асоціації не отримують будь-яких прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

Асоціація, здійснюючи свої права та обов’язки, не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності фізичних і юридичних осіб України та інших держав, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Асоціація не бере участі в політичній, пропагандистській чи іншій подібній діяльності жодної із політичних партій або інших відповідних організацій , що створені на території України або за її межами, та не спонукає до цього членів Асоціації.

Положення Статуту АВЛУ не передбачає здійснення Асоціацією такої діяльності, що може обмежувати конкуренцію між всіма учасниками фармацевтичного ринку взагалі, так і зокрема між членами Асоціації.

Асоціація не засновує і не виступає співзасновником нових суб’єктів господарювання, не здійснює контроль або управління, в тому числі і договірного, щодо суб’єктів господарювання.

Асоціація має право створювати структурні підрозділи, необхідні для виконання статутних завдань Асоціації, вести інформаційно-видавничу діяльність, створювати інституції експертів тощо.

Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

Асоціація набуває права та обов'язки юридичної особи, а також інші права та обов'язки, надані їй Статутом.

 

Предметом діяльності Асоціації є:

- лише координація господарської діяльності членів Асоціації без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень, та спрямована на:

всебічне вивчення та подолання проблем фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України,

підвищення ефективності забезпечення лікарськими засобами населення України,

сприяння розвитку фармацевтичної науки України,

посилення експортного потенціалу вітчизняних виробників лікарських засобів,

покращення умов та ефективності їх роботи, на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ліків,

упровадження інновацій та нових технологій у вітчизняному виробництві ліків,

подальшу гармонізацію законодавства України у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я до законодавства Європейського Союзу, норм і принципів Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, PIC/S).

 

Метою створення і діяльності Асоціації є:

- інтеграція зусиль членів Асоціації, спрямованих на підвищення ефективності використання їх виробничого, професійного, практичного та наукового потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів для вдосконалення фармацевтичного ринку України і якомога більшого задоволення потреб населення України у ефективних, безпечних та якісних лікарських засобах.

 

Головними завданнями Асоціації є :

- представництво та захист законних інтересів членів Асоціації в органах законодавчої та виконавчої влади України, в господарських та міжнародних організаціях, в судових та інших юрисдикційних українських, зарубіжних або міжнародних органах, за їх дорученнями;

- розробка пропозицій та обґрунтування доцільності підготовки нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються діяльності у фармацевтичному секторі, подання цих пропозицій на розгляд Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України, інших органів державної влади;

- сприяння законним інтересам членів Асоціації у здійсненні ними своєї господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом лікарських засобів.

 

Для виконання поставлених завдань Асоціація виконує такі функції:

- надає всебічну допомогу членам Асоціації у відносинах з органами державної влади та управління;

- бере участь у розробці законопроектів і проектів підзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися питань діяльності у фармацевтичному секторі, розробляє проекти програм (рішень тощо) щодо розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України та захисту інтересів його працівників, і подає їх на розгляд відповідним державним органам;

- сприяє створенню цивілізованого ринку ліків в Україні, впровадженню та захисту принципів вільної конкуренції;

- протидіє розповсюдженню неякісних і фальсифікованих лікарських засобів;

- організує та проводить наукові та науково-практичні конференції, “круглі столи”, семінари, наради з актуальних питань розвитку та діяльності фармацевтичного сектору;

- сприяє додержанню працівниками фармацевтичного сектору України норм професійної етики, захищає професійні права та інтереси членів Асоціації;

- надає членам Асоціації консультаційні, представницькі, юридичні та інші послуги на безоплатній основі;

- співпрацює з учасниками фармацевтичного ринку, які не є Членами Асоціації, їх об’єднаннями і асоціаціями.

 

Умови щодо принципів координації господарської діяльності членів Асоціації

Асоціація може здійснювати координацію діяльності членів Асоціації лише з таких питань:

  • Технічної інформації та освіти членів Асоціації, а саме:

- роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

- розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

- формування системи професійної підготовки своїх членів, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її членів, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

- організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед членів Асоціації;

- надання лише методичної допомоги членам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників членів Асоціації.

  • Забезпечення інформацією, а саме збирання серед учасників даних лише про виробництво, виробничі потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку, й поширення їх в узагальненому вигляді не раніше місяця після збирання за умов неможливості використання цих даних проти учасників Асоціації та/або конкурентів.

  • У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

  • Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:

- співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;

- захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

- сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.

           Українські виробники, об’єднані в Асоціацію, пропонують та готові сприяти формуванню і реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я населення, розробленню пропозицій щодо подальшого розвитку нормативно-правової бази галузі, гармонізованої до норм ВООЗ та ЄС.

 

 

Ми готові до плідної співпраці

та раді бачити Вас в офісі Асоціації!

<< Повернутись
Публікації

Корисні посилання
 


© Copyright, 2022 - АВЛУ
При копіюванні та використанні будь-яких матеріалів з даного сайту, активне посилання на www.avlu.org.ua обов'язкове.
Україна, 01001, Київ,
Костьольна, буд. 7, оф.11.
Контактні телефони : (044) 278-17-02
Designed by Stearling Studio